ادارات
نامنام مدیرتلفن ثابتفاکسآدرسآدرس سایت
دانشگاه پيام نور واحد خوی دكتر پور محسن36332344-3633253736332556  
دانشگاه پیام نور واحد فیرورقناصر سلیم زاده3632100236321003  
دانشگاه آزاداسلامي واحد خویلطفي36430001-636433304- 36430030  
دانشكده علوم قرآنينوروزی4-36339821و3634666836339822  
دانشکده فني و مهندسیدكتر عبدالحسيني3643315136434286  
دانشکده پرستاریمتعارفی3625577736257668  
تربیت معلم خویمددلو3646933736469397  
آموزشکده فنی مهدیهخانم علیایی36354030-3633959636334266  
مطالب پربینندهپربازدیدهای یک ماه قبلپربازدیدهای دو ماه قبلپربازدیدهای سه ماه قبل